email : [email protected] /  Phone: + 359 889 272 131 / Образователен център Алексиев - онлайн курсове

Английски език

Курсът по английски език обхваща нивата А1, А2, В1, В2 по Европейската езикова рамка.

По желание на курсиста след приключване на ниво В2 може да продължи обучението си е нива С1 и С2, а така също и да се подготвя за международен сертификат по IELTS или TOEFL.

Подготовката включва усвояване на умения за разбиране, говорене, четене и писане необходими за покриване на съответното ниво.

Всеки курс е в рамките на 120 учебни часа, разделени на три модула по 40 учебни часа. Във всеки модул се предвижда конферентна връзка с преподавателя по 10 учебни часа в предварително уговорено време. По желание на курсиста може да се включат допълнителни занятия за конферентен разговор. Връзка с преподавателя по мейла може да се осъществява по време на курса всеки път, когато курсистът има нужда от повече информация или разяснения по изучавания материал.

Дистанционното обучение се извършва като курсистът има достъп до съответните материали, предвидени в лекционния курс чрез достъп до платформата за обучение. Той може да изтегля материали, да ги разпечатва и да работи с тях, по което време желае, но няма право да ги разпространява или предоставя на трети лица.

Обучението приключва с финален изпит, който се прави също дистанционно. По зададени предварително критерии от изпитващия системата оценява правилността на отговорите и дава крайната оценка в проценти и по шестобалната система. Курсистът има достъп до резултатите си от изпита и може да види къде е направил грешка. При желание може да поиска и втори опит.

Сертификат :

След всеки успешно завършен курс курсистът получава сертификат от образователната институция за успешно приключило обучение, в който се вписват данните за курсиста, хорариума на курса и удостоверяване на успешно завършен курс.

Продължаващо обучение.

Курсистът може да продължи с подговка за изпит за международно признатите сертификати IELTS и TOEFL. След подготовката курсистът може да се яви на съответния изпит в Британския съвет, който ги организира и да получи международния сертификат. В това отношение може да разчита изцяло на нашето съдействие както в подготовката, така и с информация по административните въпроси.