email : [email protected] /  Phone: + 359 889 272 131 / Образователен център Алексиев - онлайн курсове

РУСКИ ЕЗИК

Курсът по руски език обхваща нивата А1, А2, В1, В2 по Европейската езикова рамка. Обучението стартира с попълване на входящ тест, за да се определи стартовото ниво на курсиста и да му бъдат предоставени съответните за това ниво учебни материали.

По желание на курсиста след приключване на ниво В2 може да продължи обучението си е нива С1 и С2, а така също и да се подготвя за международен сертификат.

Подготовката включва усвояване на умения за разбиране, говорене, четене и писане необходими за покриване на съответното ниво.

Всеки курс е в рамките на 120 учебни часа, разделени на три модула по 40 учебни часа. Във всеки модул се предвижда конферентна връзка с преподавателя по 10 учебни часа в предварително уговорено време. По желание на курсиста може да се включат допълнителни занятия за конферентен разговор. Връзка с преподавателя по мейла може да се осъществява по време на курса всеки път, когато курсистът има нужда от повече информация или разяснения по изучавания материал.

Дистанционното обучение се извършва като курсистът има достъп до съответните материали, предвидени в лекционния курс чрез достъп до платформата за обучение. Той може да изтегля материали, да ги разпечатва и да работи с тях, по което време иска, но няма право да ги разпространява или предоставя на трети лица.

Обучението приключва с финален изпит, който се прави също дистанционно. По зададени предварително критерии от изпитващия системата оценява правилността на отговорите и дава крайната оценка в проценти и по шестобалната система. Курсистът има достъп до резултатите си от изпита и може да види къде е направил грешка. При желание може да поиска и втори опит.


Сертификат.

След всеки успешно завършен курс курсистът получава сертификат от образователната институция за успешно приключило обучение, в който се вписват данните за курсиста, хорариума на курса и удостоверяване на успешно завършен курс.

Продължаващо обучение. Курсистът може да продължи с подговка за изпит за нива С1 и С2, а така също да получи информация и съдействие за полагане на изпит за международно признат сертификат.