email : [email protected] /  Phone: + 359 889 272 131 / Образователен център Алексиев - онлайн курсове

Тест на Английски

Започнете ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО СИ НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ

С поставянето на електронният си адрес Вие се съгласявате с общите условия
Поставете вашият мейл

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНОТО РАВНИЩЕ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


За какво ми трябва този тест? Тестът е създаден, за да разпредели курсистите по групи според степента на владеене на езика. Курсисти, които не са изучавали езика досега, няма смисъл да полагат този тест. Те автоматично попадат в категория „Начинаещи”.


Какво да направя? Попълнете дадените задачи, както смятате за необходимо.. Въпросите са общо 63 и са с различна трудност за решаване. След като попълните задачите ще се появи коментар с верните отговори, за да може да ги сравните с вашите.


И после какво? За всеки верен отговор ще получите по 1 точка. Неверен или пропуснат отговор не ви дават точка, т.е. 0 точки


Задачите са изписани на български език за улеснение на онези, които сега прохождат в чуждоезиковото обучение. Препоръчителното време да попълните теста е около 1 час.


Друга препоръка – работете само с наличните ви знания и не използвайте допълнителна помощ. Това ще подведе и вас и преподавателите. Карайте, както си знаете, а ние ще се погрижим да знаете повече от сега след края на курса.


Тестът включва общо 60 задачи. Всеки верен отговор носи по една точка.


Оценяване. Вижте верните отговори в листа за оценяване. След това намерете своето ниво на знания  в Таблицата за определяне на нивото на знания. Тази таблица ще помогне на Вас и Вашия преподавател да определи групата, в която да се обучавате и учебните материали, които ще Ви бъдат необходими за Вашето последващо обучение


Важно: Резултатите ще получите и на регистрирания от Вас и-мейл.


Section 1 – Секция 1

Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.
Изберете подходящата дума или фраза
(a, b, c или d) , която може да се постави на празното място в изречението.

(1) Roberta _____ from The United States.

2. What’s _____ name ?
3. My friend _____ in London.
4. Where _____?
5. I ­_____ coffee.
6. ‘_____ to Australia, Ginny?’ ‘Yes, two years ago.”
7. Tokyo is _____ city I’ve ever lived in.
8. A vegetarian is someone _____ doesn’t eat meat.
9. _____ these days.
10. I _____ watch TV tonight.
11. I wish I _____ more money!
12. _____ be famous one day?
13. It’s my birthday _____ Friday.
14. I _____ eighteen years old.
15. I _____ a headache.
16. Do you _____ a uniform at your school?
17. ‘What time is it?’                   ‘I have no _____.’
18. The meal was very expensive. Look at the _____!
19. How many _____ of trousers have you got ?
20. Joel came back from his holiday in Brazil looking really _____.
21. Harry can _____ English.
22. I’m not interested _____ sports.
23. She likes _____ expensive clothes.
24. Harry _____ his father’s car when the accident happened.
25. I was wondering _____ tell me when the next plane from Chicago arrives ?
26. If I _____ him, I would have spoken to him, wouldn’t I ?
27. I like your hair. Where _____ ?
28. I think Joey must _____ late tonight. His office light is still on.
29. John tells me Jack’s going out with Helen, _____ I find hard to believe.
30. What _____ this weekend, Lance ?
31. The weather has been awful. We’ve had very _____ sunshine this summer.
32. Did you hear what happened to Kate ? She _____.
33. I usually _____ up at about 7 : 30 .
34. I _____ football every week.
35. My sister _____ the cooking in our house.
36. Don’t forget to _____ the light when you leave the room.
37. She was in _____ when she heard the tragic news.
38. He _____ that he hadn’t stolen the computer, but no one believed him.
39. Could you _____ me that book for a couple of days, please ?
40. Greg is _____ a lot of time at Yvonne’s house these days !
41. Who _____ in that house ?
42. I’ll call you when I _____ home.
43. If you _____ me, what would you do ?
44. I don’t know where _____ last night.
45. John and Betty are coming to visit us tomorrow but I wish _____.
46. I’m so hungry! If only Bill _____ all the food in the fridge !
47. I regret _____ harder in school.
48. Surely Sue _____ you if she was unhappy with your work.
49. Our neighbours aren’t very polite, and _____ particularly quiet !
50. We had expected that they _____ fluent English, but in fact they didn’t.
51. I’d rather I _____ next weekend, but I do !
52. Harriet is so knowledgeable. She can talk about _____ subject that comes up.
53. I always _____ milk in my coffee.
54. I _____ TV every evening.
55. Can you give me a _____ with my bag.
56. Before you enter the triathlon, please bear in _____ that you’re not as young as you used to be!
57. The breath test showed he had consumed more than three times the legal limit of alcohol,  so the police arrested him for _____.
58. The meeting was _____ and not very interesting.
59. After the movie was released, the main _____ point was its excessive use of violence.
60. There have been several big _____ against the use of GM foods recently.